Từ chứng nhận được công nhận đến thừa nhận toàn cầu